Projekt 3×3

Popis projektu

Projekt 3x3 vznikl za přispění:
D&D Advisors
Dušan a Zuzana Dvořákovi

Nadační fond Pomáháme dětem vypisuje mimořádný grant pro samoživitele s dětmi, kterým reagujeme na nastalý stav v ČR způsobený opatřeními vlády v důsledku hrozby virovou nákazou Covid 19.

Cílem Projektu 3×3 je podpořit rodiny samoživitelů, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření a jejich následků, ocitly v tíživé životní situaci.

Projekt 3×3 je samostatným projektem Nadačního fondu Pomáháme dětem a je určen osamělým rodičům – samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podmínkou je trvalý pobyt na území České republiky.

Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem Projektu 3×3 je podpořit samoživitele v nouzi, a to formou opakovaného měsíčního příspěvku ve výši 3.000,- Kč po dobu 3 (tří) měsíců po sobě jdoucích, tedy 9.000,- Kč celkem na jednoho samoživitele.

Do Projektu 3×3 lze podat žádost maximálně jednou.

V rámci Projektu 3×3 Nadační fond Pomáháme dětem shromáždil celkovou částku ve výši 3 000 000,- Kč, což je suma poskytnutá z daru finanční skupiny Jet Investment, a.s. vedené Ing. Igorem Faitem a společnosti D&D Advisors, s.r.o. manželů Zuzany a Dušana Dvořákových.


Příjem žádostí

Doba trvání grantu: 1.6.2020 do 30.06.2021, nebo do vyčerpání rozpočtu. Vzhledem k současné situaci projekt prodlužujeme do 30.06.2021.


Na co lze použít příspěvek

Naše pomoc je finanční a je určena na běžných chod domácnosti, a to především na úhradu:

 • náklady na jídlo a ošacení
 • náklady na bydlení (nájemné, energie)
 • náklady na školní aktivity dětí,
 • náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte

Prostředky z Projektu 3×3 nejsou primárně určeny k úhradě dluhů. Proto jsme se rozhodli, že žadatel nesmí být v exekuci ani v insolvenčním řízení, neboť příspěvek posíláme bankovním převodem na účet, který musí být žadatele jako majitele účtu a není bohužel kapacitně možné, aby byly řešeny podmínky exekučních a insolvenčních řízení.


Doporučení Garanta

Garant je fyzická osoba, která je garantem příběhu rodiny samoživitele. Nejsme kapacitně schopni ověřit všechny žádosti z pohledu pravdivosti, a proto je podmínkou pro přiznání grantu doporučení Garanta, kterého lze kontaktovat ze strany fondu.

Garantem se může stát ten, kdo se v rámci své profese či zájmové činnosti s dítětem potkává a pracuje s ním. Zároveň se osobně zaručuje, že příběh, dítě, rodina i potřeba dítěte existují.

Preferovanými Garanty jsou

 • pracovníci OSPOD nebo úřadu práce;
 • učitelé, lékaři či vedoucí zájmových činností;
 • pracovníci neziskových organizací.

Nadační fond není odpovědný za verifikaci příběhu dítěte ani za případné zneužití daru po předání příspěvku rodině žadatele.

Preferujeme písemný popis situace rodiny, který Garant verifikuje svým podpisem a takovýto dokument bude jako příloha zaslán s žádostí.


Postup žadatele

Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím elektronického formuláře určeného speciálně pro PROJERKT 3×3

Podat žádost jako zaměstnanec Podat žádost jako OSVČ

 

Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím formuláře, nebudou projednány.

Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy, především o doporučení Garanta a jeho kontakt pro zpětné ověření.

Prosíme, aby každý žadatel co nejvýstižněji a pravdivě vyplnil žádost, a co nejpřesněji popsal situaci rodiny.

V rámci Projektu 3×3 věnujeme velkou pozornost prověření Garantů, žadatelů a Žádostí o získání příspěvku. Důraz klademe zejména na kontrolu totožnosti žadatele a dítěte, ověření vztahu k dítěti, prověření klíčových informací, které mohou mít vliv na riziko zneužití daru (zejména registr exekucí, insolvenční rejstřík). Pokud odhalíme, že žadatel uvedl ve své Žádosti nepravdivé informace, bude Žádost o získání daru bez dalšího zamítnuta. Takový žadatel již nikdy nebude mít možnost požádat o dar v rámci nadačního fondu.

Nadační fond Pomáháme dětem si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost, a to bez udání důvodu. Každá žádost je posuzována individuálně – na poskytnutí příspěvku není právní nárok.


Požadované doklady:

 1. kopii platného občanského průkazu žadatele (obě strany)
 2. doklad o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020 (v případě, že nemáte ošetřovné, je potřeba doložit rodný list dítěte)
 3. smlouva s bankou o vedení účtu nebo výpis z bankovního účtu (prokazují majitelství účtu)
 4. u OSVČ živnostenský list
 5. doložení příjmu všech osob ve společné domácnosti před vyhlášením nouzového stavu (včetně rozhodnutí o přiznaných dávkách nebo o podpoře v nezaměstnanosti, popř. rozhodnutí o rodičovském příspěvku)
 6. doložení příjmů všech osob ve společné domácnosti po vyhlášení nouzového stavu (včetně dokladu o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020, dokladu od zaměstnavatele o zkráceném úvazku či nemožnosti výkonu práce z důvodu vládních opatřeních atd.)
 7. doložení příjmu u zaměstnaneckého poměru: výplatní pásky dva měsíce zpětně (leden, únor 2020)
 8. doložení příjmu OSVČ: Doklad o výši čtvrtletního příjmu (za 4Q 2019) nebo Daňové přiznání za rok 2019; ve výjimečných případech Daňové přiznání za rok 2018

Postup v případě přiznání příspěvku

Pokud bude žádost posouzena kladně, pak na email Vám bude zaslána kompletní žádost k Vašemu podpisu a dále smlouva o poskytnutí daru.

Poté, co nám bude doručena

 • 1x podepsaná žádost v písemné podobě
 • 1x podepsaná smlouva o poskytnutí příspěvku/daru

Vám bude na email poslána podepsaná smlouva o poskytnutí příspěvku/daru a na bankovní účet bude vyplácena přiznaná částka.

Pokud bude zjištěno porušení pravidel pro přiznání daru v Projektu 3×3 po podpisu smlouvy s žadatelem, vyhrazuje si Nadační fond právo ukončit poskytování příspěvku a toto oznámit emailem žadateli.

Kontakty

Sídlo:
Nadační fond Pomáháme dětem
Hlinky 505/118, Pisárky
603 00 Brno

Identifikační číslo:
24234851

Bankovní spojení:
č.účtu: 2108130244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

E-mail: info@pomahamedetem.cz